بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام، تعداد 100 رقم از ارقام بومی و خارجی موجود در کلکسیون
موسسه تحقیقات برنج در رشت درقالب طرح لاتیس ساده 10*10 با دو تکرارمورد بررسی قرارگرفت . دراین
بررسی عملکرد دانه، صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت محصول مورد ارزیا بی قرارگرفت . نتایج حاصل از تجزیه
واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1
درصد وجود دارد . بررسی ضرایب تغییرات ژنوتیپی نشان می دهد که بیشترین و کمترین مقدار این ضرایب
بترتیب مربوط به صفات سطح برگ پرچم و ر وزهای تا 50 درصد گلدهی می باشد . صفت تعداد روز تا 50
درصد گلدهی بیشترین وراثت پذیری عمومی و وزن بوته کمترین مقدار وراثت پذیری عمومی را دارا بودند . گروه بندی ارقام براساس تجزیه کلاستر با استفاده ازروش Ward انجام گردید . براساس تجزیه کلاستر ارقام در 7 گروه قر ارگرفتندکه این تعداد کلاستر براساس آزمون T2 کاذب هتلینگ و معیار توان سوم خوشه ها مورد تائید قرارگرفت. گروه اول ( 24 رقم ) عمدتا شامل ارقام اصلاح شده و وارداتی بود و ارقام بومی و خوش کیفیت هم عمدتا درگروه پنجم قرارگرفته اند.

کلیدواژه‌ها