طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

نویسندگان

چکیده

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های
توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل
متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت
واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موفق سازمانهای کشاورزان بعنوان یک تشکل غیردولتی درکشورهای مختلف، جلب مشارکت
کشاورزان را در رهیافتهای مشارکتی از طریق این سازمانها بعنوان یک راه حل مورد حمایت قرار داده است . در
این تحقیق عل ی ارتباطی - پیمایشی ابتدا به شناسائی ویژگیهای سازمانهای کشاورزان بعنوان تشکلهای غیر
دولتی کشاورزان در کشورهای مختلف پرداخته شد . جهت دستیابی به ویژگیهای مطابق با شرایط اجتماعی ،
فرهنگی و اقتصادی جوامع روستائی کشورمان به بررسی میزان توافق ?3 نفر از خبرگان ترویج در بخش اجرائی و دانشگاهی (به روش تمام شماری ) در مورد ویژگیهای استخراج شده در الگوی نظری توسط پرسشنامه با سوالات بسته پرداخته شد . پس ازحذف ویژگیهای مورد اختلاف بین صاحب نظران با استفاده از آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس و من ویت نی، مدل میدانی سازمان کشاورزان در ایران ارائه گردید . نتایج نشان داد : از بین ?? ویژگی استخراج شده از مطالعه سازمانهای کشاورزان در کشورهای مختلف پس از حذف ویژگیهایی که میانگین اختلاف نظرات تحت تاثیر بیش از یک متغیر شخصیتی معنی دار شده بودند ، ?? ویژگی در مدل میدانی باقی ماندند . هیات مدیره انتخابی ، فعالیتهای اطلاع رسانی و بازاریابی، معرفی نماینده درسیاستگذاریهای ترویج و تحقیقات کشاورزی منطقه ای ، عضویت داوطلبانه کشاورزان، معرفی نماینده درسیاستگذاریهای ترو یج و تحقیقات کشاورزی ملی ، بازخورد نتایج طرحهای کشاورزی به مراکز پژوهشی ومسئولان ذی ربط وحق مشارکت مساوی زنان ومردان عضو، بخشی از ویژگیهائی مورد توافق بودندکه بترتیب در اولویت اول تا دهم قرار گرفتند.جهت طراحی ساختار وعملکرد برای شناسائی ویژگیهای سازگار با ه م از تکنیک تحلیل عاملی با چرخش وریماکس استفاده شد .درنهایت تعداد ?? متغیر در ? عامل : مشارکت ، خدمات ، عملکرد ، منابع ، سیاسی و تشکیلات دسته بندی شدند . یک ویژگی در دو عامل قرار گرفت و ? متغیر به علت بارعاملی کمتر از 5/0حذف شدند.

کلیدواژه‌ها