اثرات تغذیه مقادیر متفاوت انرژی و پروتئین غیر قابل تجزیه در جیره‌ گاوهای آبستن سنگین روی سلامتی و توان تولیدی آنها پس از زایش

نویسندگان

چکیده

برای تعیین اثرات تغذیه مقادیر متفاوت انرژی و پروتئین غیر قابل تجزیه در 35 روز آخر آبستنی بر سلامتی، تولید و ترکیب شیرگاوهای شیرده در اوایل شیردهی، تعداد 24 رأس گاو آبستن سنگین که در آبستنی دوم و سوم بودند، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک تقسیم و سپس به طور تصادفی به سه جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره‌های آزمایشی شامل جیره مطابق با استاندارد NRC)، 1989) برای گاو آبستن سنگین، جیره با 47/1 مگاکالری انرژی خالص شیردهی، پروتئین خام 2/15 درصد و 17/5 درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و جیره با 6/1 مگاکالری انرژی خالص شیردهی، پروتئین خام 16 درصد و 76/5 درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه، به ترتیب به عنوان جیره‌های 1، 2 و 3 قبل از زایش بودند. گاوها به طور میانگین از 35 روز قبل از زایش با جیره‌های ازمایشی به صورت انفرادی تغذیه شده و پس از زایش تا روز 63 با جیره یکسانی تغذیه شدند. میانگین خوراک مصرفی در دو هفته آخر آبستنی، امتیاز وضعیت بدنی گاوها در قبل و پس از زایش، تغییرات مواد و عناصر خون گاوها، وزن گوساله‌های متولد شده، میانگین شیر خام و تصحیح شده و ترکیب شیر پس از زایش مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین خوراک مصرفی در دو هفته آخر آبستنی گاوها تفاوت معنی‌داری نشان نداد، اما کاهش شدیدتری در خوراک مصرفی گاوهای تغذیه شده با جیره 3 مشاهده گردید. میانگین امتیاز وضعیت بدنی گاوها در زمان زایش اختلاف معنی‌داری
(01/0P<) داشتند و گاوهای تغذیه شده با جیره‌های 2 و 3 با امتیاز وضعیت بدنی بالاتری نسبت به گاوهای تغذیه شده با جیره 1، زایش کردند اما سخت‌زایی ناشی از چاقی اتفاق نیفتاد. همچنین گاوهای تغذیه شده با جیره 3 با کاهش امتیاز وضعیت بدنی کمتری در اوایل شیردهی، مواجه بوده و سریعتر به توقف کاهش امتیاز وضعیت بدنی رسیدند. میانگین غلظت مواد و عناصر خون گاوها از قبیل گلوکز، کلسیم، فسفر، آلبومین، گلوبولین، ازت اوره‌ای خون در برخی هفته‌های نمونه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری داشتند. میانگین وزن تولد گوساله‌ها اختلاف معنی‌داری نشان نداد. میانگین شیر خام و تصحیح شده بر حسب 2/3 و 4 درصد چربی روزانه در 9 هفته اول شیردهی تفاوت معنی‌داری را نشان داد و گاوهای تغذیه شده با جیره 3 بالاترین مقدار شیر تولیدی را در مقایسه با جیره‌های 1 و 2 داشتند. گاوهای تغذیه شده با جیره 3 بیشترین درصد چربی و پروتئین شیر را تولید کرده و تفاوت بین آنها معنی‌دار (05/0P<) بود. اما درصد لاکتوز شیر گاو اختلاف معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها