تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

نویسندگان

چکیده

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و صادرات این محصول می‌‌باشد. در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف ( 1و6و10 درجه سانتیگراد) بر شدت تنفس سیب با سنجش گاز 2CO انجام گرفت و اثر سه نوع بسته‌بندی (چوبی، پوششهای سلوفانی و پلی‌اتیلنی) در دماهای مختلف فوق الذکر در طول مدت 5 ماه بررسی شد. در طی این مدت خصوصیات کیفی سیب‌ها مشتمل بر درصد ماده خشک، سفتی، pH ، اسیدیته قابل تیتراسیون و درصد مواد جامد محلول با فواصل زمانی 21 روز آزمون شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات شدت تنفسی نشان داد که شروع قله تنفسی سیب گلدن دلیشس در دمای یک درجه سانتیگراد تقریباً درروزصدم نگهداری و در دمای 6 درجه سانتیگرادحدوداً روز چهل و پنجم ودردمای10درجه سانتیگراد روز بیستم می‌باشد. داده‌های حاصل از خصوصیات کیفی، بر اساس آزمون فاکتوریل سه عاملی و طرح کاملاً تصادفی نشان داد که در طول مدت نگهداری سیب‌ها در دماهای 1و6 درجه سانتیگراد نتایج حاصل از بسته‌بندی سلوفانی بهتر از چوبی و چوبی بهتر از پلی‌اتیلن می‌باشد، ولی برای 10 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن و سیب‌هایی که به صورت تازه خورده می‌شوند بسته‌بندیهای پلیمری (سلوفانی و پلی اتیلنی) بهتر از چوبی نتیجه می‌دهند نتایج حاصله همچنین نشان دادند که نوع بسته‌بندی بر روی دو صفت pH و اسیدیته قابل تیتراسیون تاثیر ندارد

کلیدواژه‌ها