دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 1786، آذر 1386 (5) 
تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

فرامرز خدائیان؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ رحمت ستوده قره باغ


مطالعه رشد نهال های یکساله رقم زرد زیتون در حضور نماتد Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ سید محمود اخوت؛ جواد زاد؛ سید عباس حسینی نژاد


تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

فاختک طلیعی؛ عزیز الله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ محمدعلی دهقان


شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ اسماعیل کامران؛ سهیلا ساسانی تالشی


ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

ذبیح اله زمانی؛ علی سرخوش؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ علی پهلوانی