بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه برای تعیین عملکرد تولیدمثل (فاصله‌زایش، تعداد روز باز، فاصله ‌زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی) گاوهای هلشتاین استان‌ تهران و برخی عوامل موثر بر آن از 30678 رکورد تولید ‌مثل6913 رأس گاو ماده استفاده شد. میانگین و انحراف ‌معیار فاصله ‌‌زایش، تعداد روز ‌باز، فاصله ‌زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین تلقیح تا آبستنی به ترتیب 50/60 ± 50/397‌، 45/62 ± 10/122، 00/41 ± 20/93 و
00/12 ± 60/24 روز برآورد‌گردید. تأثیر گله، سال ‌زایش، فصل ‌زایش، دوره‌ شیردهی و مقدار تولید شیر بر عملکرد تولید مثل معنی‌دار بود ( ). تأثیر جنس‌گوساله متولد شده بر فاصله زایش تا اولین تلقیح معنی‌دار بود ( ). نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تعداد روزهای باز از سال 1376 تا سال 1381 روند افزایشی داشت. بیشترین و کمترین تعداد روز باز به ‌ترتیب مربوط به زایش‌های فصل بهار و پاییز بود و از دوره‌شیردهی پنجم به بعد افزایش تعداد روز باز مشاهده‌ گردید. با افزایش تولید شیر عملکرد تولید مثل کاهش یافت

کلیدواژه‌ها