شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط King’s B بدست آمد بر اساس مشخصات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی، بیماریزایی روی برگهای توت, الکتروفورز پروتئین کل سلول (SDS-PAGE) و با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مرآز (PCR) به کمک آغازگرهای اختصاصی, نوع غالب باکتری جدا شده از درختان توت Pseudomonas syringae pv.mori شناسایی شد. باکتری نوع دیگر در برخی توتستانهای استان گیلان P.s.pv.syringae تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها