مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور Trichogramma brassicae Bezd. در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv. و Plodia interpunctella Hub.

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، میزان باروری، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب حشرات کامل زنبور (Hym.: Trichogrammatidae)Trichogramma brassicae Bezd.، در پنج نسل پرورش متوالی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv.(Lep.: Gelechiidae) و
(Lep.: Pyralidae) Plodia interpunctella Hub. در دمای oC1 ± 24، رطوبت نسبی %5 ± 60 و رژیم نوری (L:D)10 :14 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین صفات مذکور برای زنبورهای حاصل از تخمهای بید غلات و شب پره هندی بترتیب زیر بدست آمد: میزان باروری: 55/34 و 65/21 تخم به ازای هر ماده، دوره نشو و نما: 60/11 و 41/11 روز، درصد ظهور: 52/93 و 01/77، طول عمر: 04/3 و 44/2 روز، نسبت جنسی: 55/64 و 01/60 و طول ساق پای عقب: 08/158 و 45/146 میکرون. میانگین میزان باروری، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب زنبور روی تخمهای هر دو میزبان در پنج نسل پرورش با یکدیگر اختلاف معنی دار داشت بطوریکه تا نسل سوم‏، افزایش و سپس در نسلهای بعدی کاهش یافت در حالیکه میانگین دوره نشو و نما و درصد ظهور زنبورهای حاصل از تخمهای هر دو میزبان در پنج نسل پرورش از تفاوت معنی داری برخوردار نبود. همچنین همبستگی قوی و مثبت بین اندازه ساق پای عقب، میزان باروری و طول عمر زنبورهای حاصل از هر دو میزبان مشاهده شد. طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، پیشنهاد می گردد که در تولید انبوه این زنبور، از پرورش مکرر آن بر روی یک میزبان، خودداری شود.

کلیدواژه‌ها