بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

نویسندگان

چکیده

در پرورش کرم ابریشم علاوه بر مقدار تغذیه, نحوه غذا دادن که می‌تواند در حفظ کیفیت برگ توت موثر باشد نیز در میزان تولید اهمیت دارد. به منظور بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه روزانه بر صفات تولیدی و شاخصهای تغذیه‌ای کرم ابریشم، هیبرید تجاری 103×104 انتخاب و اثرات چهار تیمار یک, دو, سه و چهار نوبت غذادهی در روز بر این مولفه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر بودن تعداد دفعات غذا دادن سبب افزایش عملکرد در صفات وزن قشر پیله, وزن پیله, درصد قشر پیله, مقدار و قابلیت مصرف و هضم غذا ‌شد(1%P<). ولی راندمان تبدیل غذای مصرفی به وزن قشر پیله و وزن پیله در دفعات تغذیه کمتر افزایش می‌یابد. تفاوت درصد شفیره شدن در بین تیمارها معنی داری نبود. کاهش تعداد دفعات تغذیه از 3 به 2 و یا 1 ضمن اینکه سبب سهولت در انجام کار در پرورش انبوه می‌شود از توجیه اقتصادی نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها