تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

نویسندگان

چکیده

جهت تعیین خسارت‌های وارد شده به محصول سیب زمینی توسط ماشین‌های برداشت در منطقه اردبیل، سه نوع ماشین برداشت، شامل طرح‌های سبزدشت اصفهان، آمریکائی و روسی با استفاده از طرح آشیانه‌ای با پنچ نمونه تصادفی(تکرار) از مزارع زیر کشت سیب‌زمینی(رقم آگریا) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های کمی بدست آمده پس از تاثیر ضرایب استاندارد 1، 3و7، ارائه شده بوسیله PMB و SIAE به ترتیب برای سه نوع خسارت سطحی، متوسط و شدید به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و از میانگین مجموع سه خسارت کیفی فوق، میانگین کل خسارت کیفی آنها مشخص گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بین انواع ماشین های برداشت از لحاظ سه نوع خسارت (سطحی، متوسط و شدید) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 5% نشان داد بیشترین خسارت (سطحی، متوسط و شدید) مربوط به ماشین برداشت طرح روسی با میانگین کل خسارت کیفی 6/21 بود، که نسبت به انواع ماشین های برداشت دیگر از نظر میزان خسارت اختلاف معنی داری داشت ولی دو ماشین برداشت طرح سبزدشت اصفهان با میانگین کل خسارت کیفی 26/10 و طرح آمریکائی با میانگین کل خسارت کیفی 73/12 اختلاف معنی داری از لحاظ خسارت های کیفی سطحی و متوسط نداشتند. در انتها بر اساس استانداردهای ارائه شده بوسیله PMB و SIAE شاخص خسارت سه نوع ماشین برداشت تعیین شدند که با توجه به محدوده های ذکر شده برای شاخص ماشین های برداشت سیب زمینی، کارآیی آنها در حد قابل قبولی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها