جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

نویسنده

چکیده

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می‌رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهGluconacetobacter diazotrophicus می‌باشد که کاملاً درون بافتی بوده و در خاک زنده نمی ماند و جداسازی آن باعصاره گیری از بافت صورت می‌گیرد. تعداد 5 جدایه بومی و 3 سویه وارداتی از باکتری در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. باکتری در محیط استاندارد جامد LGIP کلنیهای نارنجی تا قرمز رنگ ایجاد می‌کندکه در کشت کهنه قهو‌ه‌ای رنگ می‌شوند. در محیط کشت جامد سیب‌زمینی کلنیهای سفید رنگ ایجاد می‌شوند که پس از ده روز به رنگ قهو‌ه‌ای سوخته در می‌آیند. در محیط جامد گلوکزـ عصاره مخمرـ کربنات کلسیم (GYC) ایجاد کلنیهای قهو‌ه‌ای به همراه رنگدانة قهوه‌ای محلول در آب می‌نماید. باکتری در غلظت بالای گلوکز (30%) قادر به رشد است و تولید اسید استیک می‌نماید. این باکتری اکسیداز و نیترات رداکتاز منفی و کاتالاز مثبت می‌باشد. از اکسیداسیون الکل تولید اسید می‌نماید ولی مرحله بعدی اکسیداسیون را انجام نمی دهد. این باکتری دارای توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن میباشد که در جدایه های مختلف از 257-210 نانومول اتیلن در میلی لیتر.ساعت با روش احیای استیلن (ARA) اندازه‌گیری گردید.

کلیدواژه‌ها