طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند درجه بند سیب گلدن دلیشز با منطق فازی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق منطق فازی به عنوان سیستم تصمیم‌یار برای درجه‌بندی سیب‌های گلدن دلیشز اعمال شد. ویژگی‌هایی مثل رنگ و اندازه سیب‌ها از طریق سیستم جمع‌آوری داده‌ها که از یک نوار نقاله، یک محفظه نورپردازی، یک webcam و یک رایانه شخصی تشکیل شده بود، اندازه‌گیری شد. تعداد 250 نمونه سیب انتخاب شدند که به وسیله کارشناس خبره از نظر رنگ و اندازه درجه‌بندی شدند طوری که پنج درجه مختلف خیلی بد، بد، متوسط، خوب و خیلی خوب برای سیب تولید شد. به منظور ارزیابی سیستم استنتاج فازی(FIS) پیشنهاد شده همان نمونه‌های سیب‌های درجه بندی شده به وسیله کارشناس خبره به سیستم تغذیه شدند. برای متغیرهای زبانی ورودی و خروجی سیستم فازی، توابع تعلق مثلثی و ذوزنقه‌ای به کار گرفته شدند. در مجموع 125 قاعده با عملگر منطقی AND، سیستم استنتاج ممدانی، روش مرکز ماکزیمم‌ها برای غیر فازی سازی به خدمت گرفته شدند تا یک سیستم خبره مؤثر فازی برای تصمیم‌گیری در مورد درجه سیب ایجاد گردد. الگوریتم در محیط ویژوال بیسیک نسخه 6 در 1825 سطر برنامه طراحی و پیاده‌سازی شد. برنامه توسعه داده شده ویژوال بیسیک می‌تواند به طور خودکار یک تصویر از هر سیب گرفته و مشخصه‌های RGB رنگ و اندازه آن را استخراج نماید. نرم‌افزار تمام 125 قاعده را توسط مقایسه ویژگی‌‌های سیب با ورودی‌های مرجع تولید می‌کند. قواعد تولید شده سپس به نرم‌افزار Matlab برای بررسی بیشتر دقت الگوریتم منتقل می‌شود. این آزمایشات به دو روش
off-line وon-line اجرا شدند. نتایج درجه‌بندی به دست آمده از سیستم توسعه داده شده فازی دارای هم‌خوانی 2/91% و 2/95 % به ترتیب برای on-line و off-line با نتایج به دست آمده از درجه‌بندی به وسیله کارشناس خبره را نشان داد. این بیانگر یک همبستگی خوب بین نتایج استخراج شده از سیستم فازی و درجه‌های پیش‌بینی شده به وسیله کارشناس خبره می‌باشد. بنابراین براساس این یافته‌ها، ماشین درجه‌بند خودکار سیب می‌تواند طراحی و ساخته شده و به تولید انبوه برسد.

کلیدواژه‌ها