دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 1789، آذر 1386 (1) 
طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند درجه بند سیب گلدن دلیشز با منطق فازی

علی نجات لرستانی؛ محمود امید؛ احمد طباطبائی فر؛ علیمحمد برقعی؛ سعید باقری شورکی


بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

سیدحسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی


اصول ایمن سنجی در طراحی پارکها

محسن کافی؛ مرتضی عسکرزاده؛ سید امیر منصوری


شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی

پانته آ رهبری؛ محمد افشار اصل؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیدجلال جبلی


بررسی شاخص‌های انتخاب در ارقام برنج

ابوذر ابوذری گزافرودی؛ بابک ربیعی؛ رحیم هنرنژاد؛ صادق پورمرادی


بهینه سازی شرایط استخراج صمغ از گیاه باریجه (Ferula galbanifluaّ)

جعفر محمدزاده میلانی؛ زهرا امام جمعه؛ محمد صفری؛ منوچهر حامدی


بررسی اثر همگن کردن و پایدار کننده ها بر خواص بافتی و ریزساختاری دسر خامه‌ای

سارا سهراب وندی؛ محمدعلی موسوی؛ محمدرضا احسانی؛ زهرا امام جمعه؛ امیر مرتضویان


بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

مهشید جهادی؛ محمدرضا احسانی؛ ثریا نواب پور؛ مهناز هاشمی روان؛ سجاد سارالله ذبیحی؛ امین جودکی