بررسی اثر قارچ‌های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ‌های میکوریزا آربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاکی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاک‌ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوکلاو در فشار 2/1 اتمسفر به مدت یک ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میکوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد(F0)،(F1) Glomus etunicatum،Glomus intraradices(F2) و(F3) Glomus versiforme و فسفر با سه سطح صفر (P0) ، (P1)8 و (P2)35 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک، در سه تکرار اجرا شد. از قلمه‌های ریشه‌دارشده کلون 100 ایران، جهت کشت استفاده گردید. در پایان هفته شانزدهم رشد، اندام‌های هوایی و زمینی گیاه، برداشت شده و جهت تجزیه های شیمیایی آماده سازی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی کاربرد فسفر و قارچ میکوریزا آربوسکولار بر مقدار فسفر گیاه معنی‌دار نیست، اما اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. با مقایسه میانگین‌ها مشخص شد که گیاه تلقیح شده با قارچ گلوموس ورسی‌فورم در سطح فسفری صفر بیشترین مقدار فسفر را دارد، به طوری که مقدار فسفر گیاه نسبت به تیمار بدون تلقیح و فسفر( P0F0)، 43/59 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی قارچ‌های گلوموس ورسی‌فورم، گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز ، به ترتیب توانایی بهتری در افزایش مقدار فسفرگیاه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها