بررسی اثر نسبت های مختلف عناصر, P, K N بر صفات کمیو کیفی سوخ و سوخک در لاله (Tulip cv: hybrid darwin Apledoorn)

نویسندگان

چکیده

به منظور یافتن بهترین اثر نسبت عناصر , P, K N بر صفات کمّی و کیفی لاله هیبرید داروین رقم اپلدورن تحقیقی در قالب طرح پایه بلوک های کاملآ تصادفی در گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. جهت انجام آزمایش سوخ های سه ساله لاله رقم اپلدورن در گلدانهای با بافت شنی لومی کشت گردید و به روش هیدرو پونیک با محلول های غذایی با سطوح مختلف از عناصر N, P, K تغذیه شدند. تیمار های آزمایشی شامل: 1- محلول شماره یک(شاهد) با N,P,K (meq/l 6/2 ،65/1 ،6)، 2- محلول شماره دو با N,P,K (meq/l 6/2، 05/4 ،6)، 3- محلول شماره سه با N,P,K (meq/l 6/4 ، 05/ 4 ،6)، 4- محلول شماره چهار با N,P,K ( meq/ l6/4، 65/ 1 ،25/6) بود. در پایان دوره رشد رویشی، صفات وزن تر،رشد عمودی، قطر، تعداد سوخک، درصد ماده خشک، درصد نیتروژن، درصد پروتئین، میزان جذبP وK سوخ ها اندازه گیری شد و نتایج نشان داد سوخ هائی که میزان P و K بیشتری از محلول های غذائی دریافت داشتند رشد رویشی بهتری نشان دادند و اندازه بزرگتری یافتند. این سوخ ها همچنین جذب N,P,K بیشتری داشتند و میزان پروتئین آنها که مربوط به آنزیم های گل دهی در نسل دختری بعدی است بیشتر گردید. در بین محلول های غذایی محلول شماره سه با نسبت عناصر N,P,K( meq/l 6/4، 05/4، 6)، بیشترین تأثیر را بر درشتی و عملکرد محصول سوخ و تعداد سوخک های تولیدی گل لاله داشته استp<1%)).

کلیدواژه‌ها