بررسی روند تغییرات تولید شیر در طول دوره شیردهی‌ با استفاده از توابع ریاضی در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در طول دوره شیردهی و بررسی عوامل موثر بر صفات منحنی شیردهی، رکوردهای روزآزمون دوره اول شیردهی 36487 گاو، که در بین سال‌های 1370 تا 1382 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود مورد استفاده قرار گرفت. هفت تابع ریاضی مختلف با رکوردهای روز آزمون تولید شیر انفرادی هر گاو برازش داده شدند و بر اساس میانگین ضریب تعیین، تابع گامای ناقص به عنوان بهترین تابع مشخص شد. در مرحله بعد عوامل موثر بر صفات منحنی شیردهی مورد بررسی قرار گرفتند. صفات منحنی شیردهی بررسی شده عبارت بودند از: میزان تولید اولیه، شیب مرحله افزایشی و کاهشی منحنی شیردهی و همچنین صفاتی از قبیل میزان تولید 305 روز شیردهی، تداوم شیردهی، میزان تولید در اوج، و زمان رسیدن تولید به اوج که با استفاده ازپارامترهای تابع گامای ناقص بدست آمدند. اثر عواملی از قبیل گله-سال-فصل زایش، تعداد رکوردهای روز‌آزمون، روز شیردهی در هنگام اولین و آخرین رکوردگیری و تعداد روز‌های غیر آبستن بر بیشتر صفات بررسی شده معنی‌دار بود(P<0.01). تولید شیر 305 روز با تمام صفات بررسی شده به جز شیب مرحله افزایشی منحنی شیردهی به طور مثبت همبسته بود و با میزان تولید در هنگام اوج تولید بیشترین همبستگی(90/0) را دارا بود

کلیدواژه‌ها