ارزیابی روش چاهک وارونه و آنالیزهای پرمامتر گلف به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای لومی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق جهت تعیین روشی مناسبتر برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع نسبی خاکهای لومی بوسیله پرمامتر گلف، انجام شد. برای این کار مقادیر هدایت هیدرولیکی آنالیزهای گلف با مقادیر اندازه‌گیری شده به روش چاهک وارونه مقایسه گردید. آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. برطبق این تحقیق مشخص شد که تفاوت معنی داری بین میانگین نتایج روش چاهک وارونه و نتایج روش های دو عمقی، تک عمقی و رگرسیون پایه‌ای ریچاردز وجود دارد و تنها در صورتی که نتایج بدست آمده از روشهای مذکور را در ضریب 3 ضرب کنیم نتایج بدست آمده معادل نتایج روش چاهک وارونه خواهد شد. همچنین در سطح 05/0 تفاوت معنی داری بین میانگین آنالیزهای دوعمقی و رگرسیون پایه‌ای ریچاردز وجود ندارد و این آنالیزها برای این نوع خاک لومی روشهای معادلی هستند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که آنالیز رگرسیون ریچاردز به منظور تعیین هدایت هیدرولیکی بوسیله پرمامتر گلف در خاکهای لوم منطقه مورد مطالعه قابل توصیه بوده و از نظر کاربرد مناسبت بیشتری دارد. همچنین در صورت انتخاب مناسب شماره جذبی خاک ( )، روش تک عمقی نیز روش معادلی با روش دو عمقی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها