معرفی ‌و مطالعه بیماریزایی دو گونه قارچ Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae درکرم ساقه‌خوار نواری برنجhilo suppressalis Walker(Lep.,Pyralidae) در گیلان

نویسندگان

مهندسی معدن

چکیده

در این بررسی که به منظور شناسایی و بیماریزایی عوامل قارچی کرم ساقه‌خوار نواری برنج1 (SSB) انجام شد. نمونه‌های آلوده و مرده لارو ساقه‌خوار از شالیزارهای مختلف استان گیلان جمع‌آوری شدند. برای جداسازی قارچهای بیماریزا، ابتدا لاروهای مرده و مشکوک به قارچ با الکل اتیلیک 96 درصد و کلراکس 3 درصد به مدت 1 دقیقه و با سه بار آبشویی، ضدعفونی سطحی گردیدند. لاروهای ضدعفونی شده به جهت رشد میسلیوم و اسپوردهی در اطاقک رشد2 نگهداری شدند. پس از تولید میسلیوم (دو روز تا سه روز)و اسپوردهی 5 تا 7 روز روی بدن لاروهای مذکور، تک‌اسپور و خالص‌سازی قارچها در محیط‌های غذایی PDA و SDAY انجام شد. براساس مشخصات،‌ ماکروسکوپی و میکروسکوپی دو گونه Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. و Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok, شناسایی گردیدند. بر اساس این بررسی اسپورهای قارچ B.bassiana ، شفاف، کروی تا نیمه‌کروی و اندازة آنها (3-2×5/3-2) میکرومتر بودند. در قارچ M.anisopliae اسپورها بی‌رنگ تا کمی‌رنگی، سیلندری تا تخم‌مرغی در وسط کمی باریکتر و در دو انتها گرد و اندازه آنها (4-2×9-5/3) میکرومتر بود. بیماریزایی قارچهای سوا شده از کرم ساقه‌خوار نواری برنج با غوطه‌ور کردن لاروهای زنده سن پنجم در سوسپانسیونی با تراکم 106×1 کنیدیوم در میلی‌لیتر به مدت 20-15 ثانیه انجام گردید و سپس به اطاقک رشد انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که مرگ و میر لاروها و اسپورزایی روی آفت مذکور بوسیله قارچ B.bassiana به ترتیب 55/75 و 11/71 درصد و با قارچ M.anisopliae 44/67 و 22/62 درصد بود

کلیدواژه‌ها