بررسی تعامل نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica و قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum روی دو رقم لوبیا در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

تعامل نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanicaو قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum تحت شرایط گلخانه روی دو رقم لوبیا سبز کانتاندر و قرمز ناز، بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، با شش تیمار و چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در گلدانهای حاوی 800 گرم خاک استریل و با تعداد 5000 لارو سن دوم نماتد و یک گرم قارچ (میسلیوم خرد شده) به صورت مایه زنی انجام گرفت. تیمارهای به کار رفته شامل شاهد، قارچ به تنهایی، نماتد به تنهایی، قارچ و نماتد همزمان، ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ و ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد بود.تعامل این دو بیمارگر در کاهش رشد گیاه شامل طول ساقه و ریشه و وزن تر و خشک ساقه و ریشه در دو نوع مایه‌زنی همزمان و تناوبی( ابتدا نماتد، دو هفته بعد قارچ) به صورت افزایشی بوده و خسارت وارده بر گیاه بیشتر از مجموع خسارتی بود که هر یک از این عوامل بیماریزا بطور جداگانه بر گیاه وارد می‌سازند. از نظر تعداد گره روی ریشه، کمترین تعداد گره متعلق به تیمار ابتدا قارچ دوهفته بعد نماتد و بیشترین تعداد، متعلق به تیمار نماتد به تنهایی بود. کمترین ضریب تکثیر نماتد نیز مربوط به تیمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و بیشترین مربوط به تیمار نماتد به تنهایی بود. کمترین میزان پژمردگی، پس از شاهد متعلق به تیمار نماتد به تنهایی بود و حضور نماتد به همراه قارچ بیمارگر سبب تشدید علائم پژمردگی در گیاه شد و بیشترین علائم پژمردگی در مایه‌زنی همزمان مشهود بود

کلیدواژه‌ها