بررسی میزان باز پس زنی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون

نویسندگان

1 دانشکده معدن

2 مهندسی معدن

چکیده

اولترافیلتراسیون را می توان یک فرایند غشائی با محرکه‌ی فشار 2 تا 15 بار معرفی نمود، که توانایی جداسازی و تغلیظ موادی با وزن مولکولی 1 تا100 کیلو دالتون را بر روی سطح غشایی با ابعاد02/0-001/0 میکرومتر را دارا می‌باشد. به منظور بررسی خصوصیات باز پس زنی کلیه‌ی ترکیبات شیر توسط غشاء اولترافیلتراسیون، شیر کامل پاستوریزه و غیر هموژن ، در دمای 50 درجه‌ی سانتی گراد تحت فشار 5 بار به نحوی که اختلاف فشار در دو سوی فیلترهای از 6/3 بار تجاوز نکند، توسط اولترافیلتراسیون پیوسته APV با 51 فیلتر غشائی از نوع مارپیچی با جنس پلی سولفون ساخت شرکت DDS دانمارک با قابلیت نگهداری ترکیباتی با جرم مولکولی 20 کیلو دالتون تا درجه‌ی تغلیظ 5 اولترافیلتره شد. سپس ترکیبات شیر و پرمیت از نظر ماده‌یجامد، ازت کل، ازت غیر پروتئینی، پروتئین، چربی، لاکتوز، خاکستر، کلسیم، سدیم و پتاسیم در سطح اطمینان بالای 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب باز پس زنی هر یک از این ترکیبات به ترتیب (695/0 ±67/55)، (89/0 ±94/93)، (39/0 ±85/5)، (24/0 ±63/99)، (100)، (21/0 ±835/0)، (89/2 ±30/31)، (18/1 ±77/59)، (77/0 ±2/9) و (5/0 ±47/11) درصد می باشد. ارزیابی ترکیبات پروتئینی با استفاده از روش الکتروفورز SDS-PAGE با شیب غلظت 10تا 20درصد اکریل‌آمید نشان می‌دهد که ?-لاکتالبومین به میزان (725/1±68/96)، ?- لاکتوگلبولین
(46/0±18/99)، میسل کازئین(100) و ترکیبات هیدرولیز شده کازئین (00/1±39/98) درصد توسط سیستم غشایی اولترافیلتراسیون بازپس زده می شود.

کلیدواژه‌ها