مطالعه ویژگیهای جذب سطحی عناصر منگنز و روی در خاک های

نویسندگان

چکیده

عناصر کم مـصرف از جمله روی و منگنز، برای رشد مطلوب گیاهان دارای اهمیت می باشند. کمبود عناصر روی و منگنز یکی از معمول ترین کمبودهای عناصرکم مصرف کاتیونی در خاک های آهکی و قلیایی گزارش شده است. اغلب خاک های تحت کشت نیشکر در استان خوزستان دارای درصد آهک بالا و pH بیشتر از 7 می باشند، لذا فراهمی عناصر روی و منگنز، و فرآیـندهایی که باعـث ابقا و نگهداری ایـن عناصر در سـطوح کلوئیدهای خاک مـی گردند،‌ ‌حائز اهمیت می باشند. جذب سطحی این عناصر توسط سطوح خاک یکی از این فرآیندها می باشد که تاکنون در خاک های تـحت کشت نـیشکر مـورد بررسی قرار نگرفته اسـت. به مـنظور مـطالعه ویژگی های جذب سطحی عناصر روی و منگنز در خاک های تحت کشت نیشکر، تعداد 8 نمونه خاک از محل استقرار نی و از عمق 30-0 سانتی متری ، با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت تهیه و جذب سطحی عناصر روی و منگنز در این خاک ها ، توسط معادله فروندلیچ مورد ارزیابی فرار گرغت و ضرایب معادله محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که این معادله به خوبی ر‌فتار جذب سطحی عناصر روی و منگنز را در خاک های تحت بررسی کشت نیشکر توصیف می کند. برقراری روابط رگرسیونی بین ضرایب معادله فروندلیچ با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مورد مطالعه نشان می دهد که عنصر روی با ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد رس همبستگی مثبت و عنصر منگنز با ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد رس و ماده آلی همبستگی مثبت و با درصد آهک همبستگی منفی را دارا می باشد.