تاثیر بار محوری واستفاده از دیفرانسیل دوم بر ظرفیت مزرعه ای

نویسندگان

چکیده

ظرفیت مزرعه ای، مصرف سوخت و درصد لغزش چرخهای محرک تراکتور مسی فرگوسن 399 با بار محوری استاندارد، با افزایش بار محوری(به میزان 75% حجم لاستیکهای عقب از آب، معادل 630 کیلوگرم) و هنگام استفاده از دیفرانسیل دوم در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار چهار خیش نیمه سوار ارزیابی و مقایسه گردید. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در مزرعه ای با بافت خاک لوم رسی و میانگین رطوبت 18 درصد وزنی بر مبنای وزن خشک انجام شد. برای انجام این تحقیق از آزمایش فاکتوریل3×3 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. تیمار ها شامل تراکتور مسی فرگوسن 399 در سه وضعیت از لحاظ بار محوری و تعداد دیفرانسیل (تک دیفرانسیل سنگین نشده، تک دیفرانسیل سنگین شده و جفت دیفرانسیل سنگین نشده) و درسه عمق شخم، سطحی (20-15 سانتیمتری)، متوسط( 25-20 سانتیمتری) و عمیق (30-25 سانتیمتری) با گاوآهن برگردان دار چهار خیش بود. پارامترهای مورد ارزیابی شامل درصد لغزش چرخهای محرک تراکتور، ظرفیت مزرعه ای و میزان مصرف سوخت تراکتور مسی فرگوسن 399 در وضعیت های مختلف بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با سنگین کردن چرخهای محرک تراکتور مسی فرگوسن، لغزش چرخهای محرک آن در اجرای شخم متوسط و عمیق از حدود 20% و 59% به ترتیب به 16% و6/34% کاهش یافت که در مورد شخم متوسط در مرز قابل قبول ولی در مورد شخم عمیق فرا تر از حد قابل قبول بود. با قرار دادن تراکتور در حالت دو دیفرانسیل میانگین درصد لغزش چرخهای محرک در اجرای شخم متوسط و عمیق به ترتیب به 25/12% و 6/15% کاهش یافت که در هر دو مورد در محدوده قابل قبول واقع است. شایان ذکر است که با سنگین نمودن چرخ های محرک در حالت تک دیفرانسیل، میزان مصرف سوخت در اجرای شخم عمیق از 53/31 به42/27 لیتر در هکتار و با قرار دادن تراکتور در حالت دو دیفرانسیل و بدون سنگین سازی چرخها به 84/22 لیتر در هکتار کاهش یافت. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق که شامل درصد لغزش چرخ، سوخت مصرفی و ظرفیت مزرعه ای بهنگام اجرای شخم های سطحی، متوسط و عمیق بوده است، میتوان پیشنهاد نمود که برای اجرای شخم های سطحی، متوسط و عمیق با استفاده از تراکتور مسی فرگوسن 399 به ترتیب از وضعیت های تک دیفرانسیل استاندارد، تک دیفرانسیل سنگین شده و دو دیفرانسیل (4WD) استفاده گردد.