تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

نویسندگان

چکیده

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های ساقه و برگ کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) ‌به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط‌‌‌های کشت موراشیگ و اسکوگ
(MS) و گوبتا و پولمن (BM) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (NAA)، ‌ایندول بوتریک اسید (IBA)، 2,4-D ‌ (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر همراه با 30 گرم در لیتر ساکارز استفاده شد. پینه‌زایی در هر دو محیط ‌کشت تنها در حضور پیکلورام و فقط در تاریکی مشاهده گردید. اما در محیط کشت BM ‌کالوس‌‌‌های بیشتری نسبت به محیط کشتMS ‌تولید شد و میزان آن در ریز نمونه‌‌‌های ساقه نسبت به برگ زیادتر بود. به منظور ایجاد رویان‌‌‌های بدنی، پینه‌‌‌ها به محیط‌‌‌های کشت BM و MS حاوی غلظت‌‌‌های پایین NAA ، IBA، 2,4-D ‌و ‌پیکلورام هر یک به میزان 1/0 و2/0 میلی‌گرم در لیتر و همچنین محیط بدون اکسین حاوی 30 گرم در لیتر مانیتول، ‌30 میلی‌گرم در لیتر آبسزیک اسید (ABA)، 4 گرم در لیتر پلی اتیلن گلیکول (PEG) ( با وزن مولکولی 6000) و 80 گرم در لیترساکارز منتقل شدند، اما بر روی هیچ یک از محیط‌‌‌های کشت مذکور رویان بدنی ایجاد نشد.