تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری

نویسندگان

چکیده

دراین تحقیق به منظور تخمین پارامترهای ژنتیکی و روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی از 35438 رکورد تولید 305 روز و دو بار دوشش (شیر، چربی و درصد چربی) متعلق به 17971 رأس گاو هلشتاین استان خراسان طی سالهای 1382-1369و متعلق به133 گله استفاده شد. برای برآورد مؤلفه های واریانس و تجزیه و تحلیل ژنتیکی از مدلهای دامی تک صفتی و تکرار پذیری روش آماری حداکثردرستنمائی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری استفاده شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر، چربی و درصد چربی با مدل تک صفتی به ترتیب 28/0 ، 23/0 و26/0 ، و با مدل تکرارپذیری به ترتیب 23/0 ، 19/0 و 26/0 و تکرارپذیری صفات فوق به ترتیب 46/0 ، 36/0 و42/0 بود. روند ژنتیکی بر اساس تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال زایش(در گاوهای نر بر سال زایش دختران) محاسبه شد. میانگین روند ژنتیکی سالانه برآورد شده برای گاوهای نر و ماده (دختران) برای تولید شیر به ترتیب 33/14 و 06/11 کیلوگرم، برای مقدار چربی به ترتیب 11/0- و 08/0- کیلوگرم و برای درصد چربی به ترتیب 061/0- و 005/0- درصد بود.