بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران

نویسندگان

چکیده

تیغه‌های برش هنگام کار در معرض شکستگی و سایش قرار دارند. بنابراین ضرورت دارد برخی از خواص مکانیکی تیغه‌ها مانند سختی، مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. در این تحقیق سختی تیغه‌های سه تولیدکننده ایرانی به نام های خوشه طلایی، ایران دروگر و کمباین سازی ایران تعیین شد و با سختی استاندارد و همچنین با سختی دو نمونه خارجی (ساخت کشورهای آلمان و امریکا) مقایسه گردید. نتایج آزمون نشان داد که بیشترین و کمترین مقادیر سختی لبه تیغه‌ با مقادیر 87/77 و78/75 درجه راکول A به ترتیب متعلق به تیغه‌های آمریکایی و آلمانی می‌باشد، ولی سختی لبه تیغه تمامی تولیدکنندگان داخلی با سختی لبه تیغه امریکایی در یک گروه آماری واقع شد و سختی لبه تیغه تمامی تولیدکنندگان در بازه استاندارد قرار گرفت. بیشترین و کمترین سختی وسط تیغه‌ها با مقادیر 88/55 و 29/52 درجه راکول A به ترتیب متعلق به تیغه‌های امریکایی و ایران دروگر می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد سختی وسط تیغه‌های تمامی تولیدکنندگان کمتر از حداقل استاندارد می‌باشد.