نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
(356N=) هستند که از این میان تعداد 143 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضرایب اعتبار پرسشنامه با انجام آزمون پیش‌آهنگی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS بین 87/0 تا 93/0 برای دیدگاه‌های دانشجویان به دست آمد. یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که نگرش کلی 7/19% دانشجویان پیرامون شغل آتی خود در سطح «ضعیف»، 6/48% در سطح «متوسط»، 5/27% در سطح «خوب» و مابقی 2/4% در سطح «بسیار خوب» قرار دارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای تجربه فعالیت کشاورزی و دیدگاه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دانشجویان با دیدگاه رفتاری آنان پیرامون آینده شغلی خود ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارند. نتایج تحلیل تفکیکی مرحله‌ای به شیوه لامبدای ویلکز نیز نشان داد که متغیرهای تجربه فعالیت کشاورزی و دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده در مجموع توانسته‌اند دیدگاه رفتاری 9/71% از کل پاسخگویان را بر مبنای توابع تشخیص به درستی طبقه‌بندی کنند. به‌ علاوه، با معادلاتی که از این تحلیل به دست آمد می‌توان پیش‌بینی کرد که فرد مورد نظر به کدام طبقه از دیدگاه رفتاری تعلق دارد.

کلیدواژه‌ها