دوره و شماره: 2-38، شماره 3 - شماره پیاپی 1000304، آذر 1387 (1) 
تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی