تحلیل‌های استانی (خرد) و ملی(جمعی) واکنش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی گندم، جو، سیب‌زمینی، آفتاب‌گردان و پنبه)

نویسندگان

چکیده

نظر به اهمیت افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی در روند توسعه اقتصادی کشور، این تحقیق برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات سطح زیرکشت ( متغیر جانشین تولید و عرضه برنامه‌ریزی شده) پنج محصول مهم زراعی و اقتصادی ایران شامل گندم، پنبه، سیب‌زمینی، آفتاب‌گردان و جو، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، تحت فروض تعدیل جزئی و کامل در چارچوب سیستم معادلات رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SURE) انجام شده و برای تعیین الگوی مناسب تحلیل (خرد یا جمعی) از معیار تعدیل یافته تیل (Theil) استفاده گردید. براساس این معیار معادلات( ملی )جمعی با قدرت برازش بهتر به عنوان مبنای تحلیل تعیین شده و براساس نتایج آن، بررسی و تحلیل تغییرات سطح زیرکشت محصولات صورت گرفت. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که عواملی نظیر قیمت محصول، سطح زیرکشت با وقفه یکساله، پیشرفت فناوری و ریسک درآمد ناخالص محصول اثرات تعیین‌کننده‌ای بر تغییرات سطح زیرکشت محصولات مورد مطالعه دارند. در این مقاله متناسب با یافته‌های تحقیق، پیشنهاداتی برای کاربری در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها