بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

تأمین زیربناهای فیزیکی در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده و دسترسی بهتر به زیرساختهایی نظیر امکانات آموزشی و بهداشتی، آبرسانی، برق رسانی و حمل و نقل باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی می شود. در این مطالعه با بهره گیری از روش پارامتریک سهم سرمایه گذاری های عمده زیر بنایی در مناطق روستایی ایران بر فقر و توزیع درآمد روستائیان با استفاده از آمار دور? 81-1361، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، فقر روستایی در طی سالهای مورد مطالعه کاهش، لیکن میزان نابرابری در مناطق روستایی افزایش یافته است. سرمایه گذاری های بهداشتی، برق رسانی، آبرسانی و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در مناطق روستایی سبب بهبود توزیع درآمد گردیده و احداث راههای روستایی و تأسیس مراکز آموزشی منجر به افزایش نابرابری در میان روستائیان شده است. به جز احداث مراکز خدمات درمانی و بهداشتی، سایر سرمایه گذاری های مذکور اثر کاهشی بر فقر داشته اند. جهت دستیابی به بازده مطلوب در این زمینه توصیه می شود دولت همزمان با انجام سرمایه گذاری های زیربنایی، به بررسی اثرات مختلف این سرمایه گذاریها پرداخته تا با رفع موانع مربوطه، شرائط و اوضاع مطلوبتری برای رشد این سرمایه گذاریها در مناطق روستائی و تآمین کالاها و خدمات عمومی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها