بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده از مدل توبیت استاندارد با متغیر وابسته نرخ عدم بازپرداخت اعتبار استفاده شد. نتایج بدست آمده از مدل توبیت نیز نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، شاخص تنوع، میزان پس انداز، سطح زیرکشت، خسارات طبیعی، بیمه محصولات، درآمد مزرعه ای ، درآمد خارج از مزرعه ای، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، فاصله ای انتظاری برای دریافت وام، نوع فعالیت بکارگیری وام، کثرت خریداران و طول دوره بازپرداخت بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات مؤثر هستند. از بین این متغیرها، متغیر خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام اثر مثبت و سایر متغیرها اثر منفی بر نرخ عدم بازپرداخت داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها