بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر دانش و نگرش کشاورزان پیرامون مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه‌خوار برنج در استان مازندران است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه کشاورزان سه روستای کهنه‌دان، علی‌آباد و رنگریز‌محله از سه شهرستان آمل، نور و جویبار استان مازندران تشکیل می‌دهند)121(N= . برای انجام تحقیق، پرسشنامه‌ای از طریق مرور ادبیات تهیه و تدوین شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه از طریق ارائة آن به جمعی از کارشناسان فنی و ستادی اداره ترویج مورد تأیید قرار گرفت. آزمون مقدماتی از طریق توزیع پرسشنامه در بین 20 کشاورز منطقه‌ای مشابه با جامعه آماری مورد مطالعه انجام گردید و ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به میزان 32/76% بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین نمرات دانش فنی شالیکاران مورد مطالعه، قبل و بعد از برگزاری کلاس‌های آموزشی، تفاوت معنی‌داری را با یکدیگر داشته است. میانگین نگرش شالیکاران دو روستای کهنه‌دان و رنگریز‌محله، پیرامون مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه‌خوار برنج، قبل و بعد از برگزاری کلاس‌های آموزشی، تفاوت معنی‌داری در جهت مثبت داشته است. میانگین نگرش شالیکاران نسبت به "اثر بخشی مدرسه مزرعه کشاورز" و "توسعه پایدار" در اکثر گویه‌های مورد بررسی، قبل و بعد از برگزاری کلاس‌های آموزشی، تفاوت معنی‌داری داشته است. در این تحقیق مشخص شد که تنها در روستای علی‌آباد و کهنه‌دان، میزان مشارکت در کلاس‌های مدرسه مزرعه کشاورز با متغیر "میزان اراضی تحت تملک"، همبستگی معنی‌داری در سطح 95 درصد داشته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، دانش کسب شده کشاورزان از طریق شرکت در مدرسه مزرعه کشاورز با متغیر "سن" در روستای علی آباد رابطه آماری معنی‌دار منفی و با مشارکت، تحصیلات و دانش اولیه رابطه آماری معنی‌دار مستقیم داشته است که مقدار آن در روستاهای مختلف، متفاوت بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها