الگوی تحلیل آثار هزینه‌های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

فرآیند فروش محصول در بازار مستلزم قبول هزینه‌های مبادله می‌باشد. این هزینه‌ها، استراتژی فروش زارعین را برای انتخاب نوع بازار تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مقاله، برای ارزیابی آثار هزینه‌های مبادله ثابت و متغیر بر استراتژی فروش، فرم خلاصه شده انتخاب بازار با استفاده از الگوی لوجیت شرطی برآورد گردیده است. با استفاده از پارامترهای برآورد شده فرم نیمه‌ساختاری انتخاب بازار، آثار هزینه‌های مبادله ثابت و متغیر بر انتخاب بازارهای مختلف شبیه سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های بکار رفته در تحقیق، شامل اطلاعات فروشندگان برنج استان مازندران در سال 1382 می‌باشد. شبیه سازی آثار هزینه‌های مبادله بر انتخاب نوع بازار نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های مبادله به میزان 50 درصد، مقادیر مبادله شده در بازارهای نزدیک، محلی و دور بترتیب از 75%، 9% و 16% به
79%، 11% و 10% تغییر می‌یابد. زمانیکه اطلاعات زارعین از قیمت‌های بازاری کامل است (یا به عبارت دیگر هزینه‌های مبادله ثابت وجود ندارد) مقدار مبادله شده در بازارهای نزدیک از75% به 80% افزایش، در بازارهای دور از 16% به 6% کاهش و در بازارهای محلی از 9% به 14% افزایش می‌یابد. زمانیکه هزینه‌های مبادله متغیر به میزان 50 درصد کاهش یافته و اطلاعات زارعین نسبت به قیمت‌های بازاری کامل باشد این نسبت‌ها بترتیب در بازارهای نزدیک، بازارهای محلی و بازارهای دور به 83%، 13% و 4% تغییر خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها