نویسنده = محمد علی ادریس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

محمود وطن خواه؛ محمد علی ادریس


3. اثر نمک طعام غذا و آب برعملکرد مرغهای تخمگذار

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373

جواد پوررضا؛ محمد علی ادریس