نویسنده = حمید امانلو
بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه


اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حمید امانلو؛ خدیجه دادخواه؛ علی نیکخواه


اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

حمید امانلو؛ محمدرضا بهشتی؛ علی نیکخواه