اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

نویسندگان

چکیده

جهت تعیین مناسب ترین درصد افزودن آرد ماهی به جیره و اثر آن بر تولید و ترکیب شیر، 32 رأس گاو
هلشتاین چند زایش بر اساس تولید مقدار شیر، انتخاب و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در یک آزمایش
تولیدی 75 روزه ( 15 روز پیش آزمایش، 60 روز آزمایش ) مورد استفاده قرار گرفتند . گاوها با چهار جیره غذایی ( 4،3،2،1) متوازن شامل : 4/44 درصد علوفه و 6/55 درصد کنسانتره به ترتیب حاوی 0، 2،1، 3 درصد آرد ماهی مورد تغذیه قرار گرفتند . جیره های غذایی از نظر میزان انرژی خالص شیردهی و پروتئین خام یکسان بودند ، میانگین تولید شیرخام روزانه برای جیره های غذایی حاوی 0، 2،1، 3 درصد آرد ماهی کیلکا به ترتیب برابر 94/28 ، 31/31 ، 16/30 و 24/32 کیلوگرم برای شیر تصحیح شده بر حسب 4 درصد چربی 45/22 ، 83/24 ، 30/24 و 80/24 و شیر تصحیح شده بر حسب 5/3 درصد چربی 69/24 ، 63/26 ، 03/26 ، 83/26 کیلوگرم بود . تجزیه واریانس این صفت نشان داد که گاوهای تغذیه شده با جیره 3،2 و 4 به طور معنی داری شیر بیشتر از جیره 1 تولید کردند ( 01/0 < P). درصد چربی شیر گاوها با مصرف جیره های شماره 1 تا 4 به طور معنی داری شیر بیشتر از جیره 1 تولیدی روزانه از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت ( 05/0 > P) . میانگین ماده خشک مصرفی برای تولید یک کیلوگرم شیر به ترتیب 69/0 ، 64/0 ، 68/0 و 63/0 کیلوگرم بود . درصد پروتئین و لاکتوز شیر با جیره های 1 تا 4 به ترتیب 35/3 ، 32/3 ، 39/3،48/3 و 94/4 ، 79/4، 71/4 و 83/4 بود که با افزودن آرد ماهی کیلکا در جیره به طور معنی دار ( 01/0 < P) اختلاف داشتند . میانگین درصد مواد جامد شیر و مواد جامد بدون چربی شیر در بین جیره ها تفاوت معنی دار نداشت ( 05/0 < P) . از نظر متابولیت های خونی مقدار ازت اوره ای پلاسما با افزایش درصد آرد ماهی به جیره به طور معنی دار کاهش (01/0 < P) و میزان گلوکز و کل پروتئین پلاسمای خون به طور معنی دار افزایش یافته بودند ( 01/0 < P) . PH مدفوع تحت تأثیر تیمارهای غذایی مختلف قرار نگرفت . قابلیت هضم ظاهری ماده آلی و پروتئین خام با افزایش آرد ماهی کیلکا به جیره به طور معنی دار افزایش و قابلیت هضم ظاهری چربی خام کاهش یافت (01/0 < P) .

کلیدواژه‌ها