نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 10
2. اثر رژیمهای رطوبتی مختلف بر پتاسیم تبادلی خاک

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

کریم شهبازی؛ حسن توفیقی؛ سید موسی سیادتی


3. بررسی سینتیک آزاد شدن بور در برخی از خاکهای ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

محسن فرحبخش؛ حسن توفیقی


6. پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده