نویسنده = عباس گرامی
تعداد مقالات: 3
1. تجزیه کلاستر ارقام کلکسیون سویای ایران و به دست آوردن توابع محیطی مربوط به آنها

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

محمود دانایی؛ محمد رضا احمدی؛ عباس گرامی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی چهار واریتة کرم ابریشم

دوره 31، شماره 4، تیر 1379

سید حسین حسینی مقدم؛ ناصرامام جمعه؛ عباس گرامی


3. بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

بهزاد سرخی لله لو؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عباس گرامی