نویسنده = ���������������� ������ ������ ������������
تعداد مقالات: 6
1. اثر ماهیت آستانه ای یک صفت قابل دسته بندی بر برآوردهای وراثت پذیری حاصل از مدل خطی و آستانه ای

2-38، شماره 2، آذر 1387

نوید قوی حسین زاده؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه


2. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی طول عمر تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدلهای تجزیه بقا

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

محمد دادپسند طارمسری؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی


3. اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی


4. بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیک خواه


5. بررسی کاربرد ملاس پودر شده در تغذیه مرغهای تخمگذار

3و4، شماره 0، فروردین 1371

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ تقی قاسمی


6. استفاده از ملاس چغندرقند درتغذیه جوجه ها ی گوشتی

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید رضا میرائی آشتیانی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه