نویسنده = جاماسب نوذری
بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

آسیه بلواسی؛ جاماسب نوذری؛ ابراهیم باقری زنوز؛ بهزاد قره یاضی؛ زربخت انصاری؛ ضیاءالدین میرحسینی


طراحی وساخت قفس الکتریکی استحصال زهر و تاثیر آن روی تولید عسل کلنی های زنبور عسل

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379

رسول بحرینی؛ کامران فخیم زاده؛ جاماسب نوذری؛ غلامعلی نهضتی