نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام

2-38، شماره 2، آذر 1387

احمد تقی زاده؛ علی سرایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ برات قبادیان


2. تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی