بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام

نویسندگان

چکیده

ارتعاش کامل و جزئی بدن باعث کاهش سلامتی مانند درد کمر و آسیب ستون فقرات می‌شود که می‌تواند از مواجهه با ارتعاش صندلی منتج ‌شود. همچنین مواجهه با ارتعاش می‌تواند مزاحم سیستم عصبی مرکزی شده و بر سیستمهای گردش خون و ادرار تاثیر بگذارد. در این تحقیق، ارتعاشات صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام و تاثیر آن بر راننده در 5 سطح دور موتور 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800 در راستای عمودی و در حالت حمل و نقل بر روی جاده آسفالت بررسی گردید. همچنین مقادیر rms (جذر میانگین مربعات) شتاب وVDV (اندازه دوز ارتعاش) نیز اندازه‌گیری شد. نتیجه آزمایش‌ها نشان داد که فرکانس غالب ارتعاش درتمامی دورهای موتور در صندلی تراکتور برابر با دو برابر فرکانس دور موتور یا برابر با ضربات پیستون موتور در مرحله توان (انفجار سوخت در سیلندر) است و با افزایش دور موتور فرکانس ارتعاش صندلی افزایش می‌یابد. همچنین مقادیر شتاب برای دورهای آزمایشی از 1000 تا 1800 بترتیب 93/1، 26/2، 4/2، 5/2 و 65/3 بود که روند افزایشی داشت. مقادیرVDV نیز در دورهای 1000 تا 1800 بترتیب 34/2، 49/2، 74/2، 1/3 و 29/4 بدست آمد و نشان داد که با دور نسبت مستقیم دارد. با مقایسه این اعداد با استانداردها مدت زمانی که راننده می‏تواند در معرض ارتعاش قرار گیرد بدون آنکه به سلامتی وی خدشه‏ای وارد شود برای دورهای 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800 بترتیب 8/20، 1/11، 47/7، 72/4 و 1/2 ساعت بود که نشان می‌داد زمان مواجهه برای دورهای بالای موتور باید کاهش یابد.