نویسنده = محمد علی رستمی
ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها


تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی


اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

محمد رضا میرزائی؛ محمد علی رستمی؛ مجید دهقان شعار


مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

مهرزاد الله قلی پور؛ حسن زینالی؛ محمد علی رستمی