نویسنده = منوچهر گرجی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

علی شهبازی؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


2. پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

مجید محمودآبادی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


3. بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384

حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی


4. مطالعه اثر فرسایش خاک بر توان تولید با ارزیا بی محصول عدس در منطقه قزوین و تأثیر کوددهی درکنترل آن

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهویی؛ محمدرضا قنادها


5. بررسی رابطه فرسایش پذیری خاک(K)وپایداری خاکدانه ها در سریهای عمده خاکهای دشت قزوین

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

آرش صباح؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ صابر شاهوئی