نویسنده = علی اصغر پورمیرزا
بررسی تأثیر امواج مایکروویو با توا نها و زمان های مختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

فرشته صادقی نسب؛ نورالدین شایسته؛ علی اصغر پورمیرزا؛ چنگیز قبادی