نویسنده = نجف علی کریمیان
تعداد مقالات: 2
1. برهمکنش چغندرقند به سطوح نیتروژن وآبیاری وزمان کاربرد نیتروژن

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

محمدتقی آساد؛ منوچهرخردنام؛ علی اکبرکامکارحقیقی؛ نجف علی کریمیان؛ کریم فارسی نژاد


2. ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

علیمراد قنبری؛ منوچهر مفتون؛ نجف علی کریمیان