نویسنده = منوچهر مفتون
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

سید ماشاءاله حسینی؛ منوچهر مفتون؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ یحیی امام


2. ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

علیمراد قنبری؛ منوچهر مفتون؛ نجف علی کریمیان