نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارزش غذایی پروتئینهای تک یاخته تولید ایران در تغذیه جوجه های گوشتی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378

رسول پیرمحمدی؛ محمود شیوازاد؛ علی اکبر یوسف حکیمی


2. روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

محمود شیوازد؛ علیرضا آذربایجانی؛ علی اکبر یوسف حکیمی