نویسنده = حسن محمدعلیزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کنترل شیمیایی و وجین دستی علف‌های هرز پهن برگ در کشت انتظاری نخود

1-37، شماره 3، فروردین 1385

علیرضا یوسفی؛ حسن محمدعلیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا جهانسوز