نویسنده = علی حسینی قرالری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه برخی از خصوصیات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازیتوئید شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

یعقوب فتحی پور؛ علی حسینی قرالری؛ علی اصغر طالبی