نویسنده = نجفعلی کریمیان
تعداد مقالات: 2
1. اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات

2-38، شماره 2، آذر 1387

عبدالحسین ابوطالبی؛ عنایت اله تفضلی؛ بهمن خلدبرین؛ نجفعلی کریمیان؛ یحیی امام


2. تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

سید ماشاءاله حسینی؛ منوچهر مفتون؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ یحیی امام